Working order

Pracovní řád stelárního oddělení

1. Místní vymezení.

Tento pracovní řád se vztahuje na veškerou činnost v kopuli a v provozní budově dvoumetrového dalekohledu.

2. Světla v areálu dvoumetru.

Motorová vozidla Astronomického ústavu a jeho zaměstnanců, přijíždějící po soumraku po silnici ke dvoumetru, musí mít zapnutá pouze potkávací světla a k tomu přiměřenou rychlost. Jiná vozidla nemají po soumraku do areálu dvoumetru přístup.

3. Kouř a prach v areálu dvoumetru.

Veškerá činnost na pozemcích ústavu, která by měla za následek tvoření prachu a kouře nebo by nadměrně zvyšovala normální turbulenci vzduchu, je nepřípustná, pokud by tím byl ohrožen provoz dvoumetrového dalekohledu; zejména pak je zakázáno zakládat otevřený oheň v blízkosti kopule 2m dalekohledu a provozní budovy. Ve všech prostorách kopule 2m dalekohledu i v provozní budově je zakázáno kouření. Posyp příjezdové komunikace ke 2m dalekohledu v zimním období je třeba provádět jen v nejnutnější míře a na jaře je třeba povrch vozovky zbavit prachu.

4. Přístup do provozní budovy.

Přístup je povolen pouze zaměstnancům Astronomického ústavu AVČR, případně studentům, kteří pod vedením pracovníků stelárního oddělení pracují na disertačních, diplomových a bakalářských pracích. Jelikož provozní budova slouží k vědecké práci a k přípravě pozorovacího programu, není mimoústavním návštěvám přístupná.

5. Přístup do kopule.

V denních hodinách je přístup do galerie návštěvníků dovolen zaměstnancům ústavu a vědeckým hostům v doprovodu zaměstnance stelárního oddělení. Přístup ostatních návštěvníků je regulován předpisy pro celý ústav. V nočních hodinách je galerie nepřístupná.

Do vnitřních prostor kopule mají bez zvláštního povolení ředitele ústavu nebo vedoucího stelárního oddělení přístup pouze:

  • a) ředitel ústavu a jeho zástupci,
  • b) zaměstnanci stelárního oddělení,
  • c) pracovníci, jejichž program je zařazen na příští noc,
  • d) vědečtí hosté v doprovodu zaměstnance stelárního oddělení,
  • e) techničtí pracovníci podle pokynů vedoucího technika.

Vyjímečné návštěvy, jež se z odborných důvodů musí konat v noci, se mohou dít jen se svolením vedoucího stelárního oddělení nebo jeho zástupce, se svolením pracovníka, jehož program je na tu noc zařazen a v doprovodu pracovníka stelárního oddělení. V takových případech není dovoleno používat jakákoliv světla.

Všechny ostatní návštěvy jsou v nočních hodinách vyloučeny. Proti zaměstnanci, který přivedením návštěvy omezil vědecký program dvoumetrového dalekohledu, bude zavedeno kárné řízení.

Kopuli je třeba bezpodmínečně zamykat.

6. Zařazování programů.

Návrhy pozorovacích programů přijímá a o jejich zařazení rozhoduje vedoucí stelárního oddělení. Návrh programu obsahuje: název a cíl, počet nebo seznam objektů, požadovanou techniku(spektrograf, disperze), hvězdnou velikost a souřadnice objektů, počet a trvání expozic, počet jasných nocí, roční období.

Pracovník, pověřený vedoucím oddělení, přidělí přijatým programům konkrétní noci nebo pozorovací periodu a vyrozumí navrhovatele. Jestliže se požadavky astronomů kříží nebo vzniknou jiné nejasnosti, rozhodne o přidělení pozorovacího času vedoucí oddělení. Počet nocí se přiděluje s přihlédnutím k naději na jasné počasí:

leden - únor 15%
březen - duben 40%
květen - červen 25%
červenec - srpen 33%
září - říjen 50%
listopad - prosinec10%

Vedoucí oddělení kontroluje během pozorovací periody řádné využití pozorovacího času a operativně rozhoduje o změnách pozorovacího programu.

7. Pracovní skupina dvoumetrového dalekohledu.

Skupina je vytvořena z pracovníků stelárního oddělení, jejich práce má bezprostřední vztah k provozu a údržbě dalekohledu. Skupinu tvoří:

  • vedoucí skupiny
  • vedoucí technik
  • elektronik
  • správce elektronických dat
  • noční asistenti

Úkolem skupiny je zajišťovat bezporuchový provoz dvoumetru a dalších technických zařízení oddělení a jejich údržbu. Dále pak vyvíjet potřebné měřící a jiné přístroje a zlepšovat technickou úroveň astronomických přístrojů oddělení.

8. Vedoucí pracovní skupiny 2m dalekohledu.

Je přímým nadřízeným všech pracovníků skupiny. Jeho přímým nadřízeným je vedoucí stelárního oddělení. Koordinuje práci celé skupiny a dbá o účelné využití její pracovní kapacity. Podle vědecké potřeby rozhoduje o úkolech, které plní jednotliví pracovníci skupiny. Nařizuje přestavbu optických cest dalekohledu. V pravidlených intervalech podává vedoucímu oddělení písemnou zprávu o činnosti a využití dvoumetrového dalekohledu.

9. Vedoucí technik dvoumetru.

Přednostně je zodpovědný za celkový stav dvoumetru s veškerým příslušenstvím a připravenost všech přístrojů k večernímu pozorování. Nařizuje, při jakých povětrnostních podmínkách je potřeba kopuli uzavřít. Určuje způsob provádění nutných oprav a údržby. Osobně řídí přestavby optických systémů 2m dalekohledu a je zodpovědný za dodržování bezpečnostních předpisů při přestavbě. Po skončení přestavby zkontroluje připravenost dalekohledu pro plánované pozorování a písemně v provozním deníku povolí pozorování. Provádí adjustaci optických cest a mechanických zařízení. Předkládá plánovacímu oddělení požadavky na veškeré potřeby pro 2m včetně času a prací mechanické dílny. Navrhuje nová zařízení a zlepšení funkce 2m a konstruuje je po mechanické stránce. Je zástupcem vedoucího skupiny 2m dalekohledu.

10. Elektronik.

Je zodpovědný za elektrickou výbavu 2m a její řádnou funkci. Určuje způsob provádění oprav a údržby elektrického zařízení. Konstruuje, případně schvaluje konstrukci elektrických a elektronických zařízení. Navrhuje nová elektronická zařízení ke zlepšení funkce 2m. V naléhavých případech odstraňuje v noci závady na elektrických zařízeních.

11. Správce elektronických dat.

Odpovídá za včasnou, spolehlivou a přehlednou archivaci souborů s pozorovanými daty. Dbá, aby před každou nocí byl k dispozici dostatek diskového prostoru pro uložení nových dat. Dohlíží na pravidelnou digitalizaci ručně psaných pozorovacích deníků.

12. Noční asistent.

Jeho hlavním úkolem je spolupracovat s astronomem při pozorování 2m dalekohledem. Odpovídá za stav 2m a jeho příslušenství během své služby. Jeho povinnosti jsou určeny odstavcem 15 o organizaci pozorování. Ve dne provádí práce podle pokynů vedoucího skupiny. Náhradní volno za noční služby si vybírá po předchozí dohodě s vedoucím skupiny. Může vykonávat jednodušší mechanické a elektrotechnické práce.

13. Astronom při pozorování 2m.

Má právo používat 2m v nocích, které mu byly přiděleny. Může vyhovět žádosti jiného astronoma o pozorování vyjímečného a nepředvídaného úkazu, avšak na úkor svého pozorovacího času. Astronom je povinen optimálně využít přiděleného pozorovacího času. Pokud hostující astronom nebude opakovaně využívat přiděleného pozorovacího času, budou zrušeny jeho další pozorovací služby. Pokud nebude využívat pozorovacího času astronom, zaměstnaný ve stelárním oddělení, bude mu pozorovací program a odpovídající služby napříště přidělovány vedoucím oddělení.

Nový pracovník se musí předem zúčastnit několika pozorovacích nocí zkušeného školitele. K samostatnému pozorování lze přikročit teprve když školitel prohlásí, že nový pracovník dosáhl takových zkušeností, že lze očekávat bezpečný provoz.

14. Organizace pozorování

Směna nočního asistenta začíná při západu Slunce. Při jasném počasí otevře kopuli, připraví požadovaný spektograf a vyčká příchodu astronoma. Při nepříznivém počasí pracuje na svých úkolech v provozní budově či v kopuli. Směna astronoma začíná půl hodiny po západu Slunce. Při jasném počasí je povinen být v této době v kopuli. Při nepříznivém počasí musí být přítomen v Ondřejově a oznámit nočnímu asistentovi, kde se zdržuje. Při náhlém vyjasnění je povinen se dostavit ihned do kopule.

Při nepříznivém počasí končí pozorovací pohotovost astronoma i pozorovatele podle následující tabulky:

říjen až březen 02 h SEČ
duben, srpen, září01 h SEČ
květen až červenec24 h SEČ

Astronom může pohotovost k pozorování podle svého uvážení prodloužit, zejména s ohledem na očekávaný vývoj počasí během noci. Astronom rozhoduje o zahájení a ukončení pozorování s ohledem na povětrnostní situaci. Kromě vážných technických závad je důvodem k ukončení pozorování vysoká vlhkost (vyšší než 90% měřených na čidle v tubusu) a silný nebo nárazový vítr. Zdrojem meteorologických informací je digitální meteorologická stanice.

Organizace práce v kopuli řídí astronom; je povinen poskytnout pozorovateli přiměřený odpočinek. Astronom je rovněž odpovědný za řádné a úplné vedení záznamů o pozorování a závadách. Záznamy, které nelze učinit v noci, doplní následující den. Každé noční otevření kopule je třeba zapsat do deníku.

Noční asistent odpovídá za stav 2m během své služby. Vyskytnou-li se při provozu závady, pokusí se je odstranit noční asistent za pomoci astronoma. Jde-li o složitější závadu, je možno dle uvážení astronoma (závažnost pozorovacího programu, počasí, povaha závady) před 22 hod. konsultovat závadu s vedoucím technikem, elektronikem či elektrotechnikem a vyžádat si případně jejich pomoc.

Používání hrubých pohybů dalekohledu je dovoleno pouze, pokud pracovník je schopen dalekohled sledovat. Zejména je zakázáno používat hrubých pohybů při ovládání z coudé. Je-li jeden z pracovníků v kterékoliv pozorovací lávce, je druhý během nastavování dalekohledu povinen setrvat u hlavního ovládacího pultu. Astronom stanoví konec pozorování. Společně s asistentem odpovídají za uvedení 2m a pomocných zařízení do klidového stavu a za pořádek v pozorovacích prostorách.

15. Příplatky za noční služby.

Astronom i noční asistent, kteří vykonávají plánovanou noční službu, mají nárok na noční příplatek podle platných předpisů. Musí však každý měsíc odevzdat vedoucímu pracovní skupiny 2m dalekohledu výkaz o odpracovaných směnách.

16. Úklid, čistota.

V pozorovacím podlaží kopule a coudé místnostech je třeba zabránit vznikání a vnikání prachu a náhlým tepelným změnám. Proto není dovoleno: 1. kouřit, 2. vstupovat ve venkovní obuvi, 3. otevírat štěrbinu tehdy, je-li venkovní teplota vyšší než v kopuli, nebo mohlo-li by sluneční světlo dopadnout na optické části.

V pozorovacím podlaží kopule a coudé místnostech se odstraňuje prach denně. Bezprašnost je třeba udržovat ve všech prostorách kopule.

17.

Opakované porušování pracovního řádu 2m dalekohledu může mít za následek, že proti pracovníkovi budou uplatněny sankce dle příslušných ustanovení zákoníku práce. Ani tento pracovní řád nevylučuje použití zdravého rozumu (horse sense).Tento pracovní řád nahrazuje pracovní řád z 1.7.1971.


1.1.2007 Pavel Koubský, vedoucí stelárního oddělení.