Astronomical Institute AS CR Academy of Sciences CR
Astronomical Institute,
Academy of Sciences of the Czech Republic
Stellar
Physics
Department

Zápis ze schůze programové komise Perkova dalekohledu 6.2.2014

Pravidla pro přidělování pozorovacího času a užívání archivních dat Perkova dalekohledu

Pozorovací čas na 2m dalekohledu přiděluje vedoucí stelárního oddělení AsÚ AVČR na základě shromážděných požadavků a schválených pozorovacích programů.

Pozorovací program předkládá hlavní navrhovatel. Program má obsahovat jeho jméno a jména spoluřešitelů, stručný popis cíle projektu, seznam objektů, požadavky na technické parametry, počty a časy expozic tak, aby podle nich i jiní pozorovatelé mohli efektivně přispět k pořízení potřebných dat.

Pozorovací programy hodnotí a schvaluje programová komise jmenovaná ředitelem AsÚ AVČR.

Všechna napozorovaná data jsou majetkem AsÚ a jsou zařazena do archivu 2m dalekohledu. Užití nových i archivních dat musí být citováno v publikacích, které jsou na nich založeny.

Užití napozorovaných dat pro vědecké účely podléhá po ochrannou lhůtu schválení hlavního navrhovatele. Ochranná lhůta trvá zpravidla jeden rok od pořízení expozice. Hlavní navrhovatel může tuto lhůtu zkrátit. V odůvodněných případech schválených programovou komisí může být lhůta naopak prodloužena.

Kalibrační expozice jsou okamžitě dostupné k obecnému užití. Zveřejněny jsou rovněž informace o expozicích pozorovaných objektů. Expozice objektů mohou být okamžitě užity pro technické potřeby údržby a vývoje dalekohledu.

Po uplynutí ochranné lhůty jsou všechna pozorování volně dostupná odborné veřejnosti pro vědecké potřeby nebo pro výuku, popularizaci a propagaci.

Ondřejov 4. března 2013, RNDr. Jiří Kubát, CSc., vedoucí stelárního oddělení