Úvod

Planetky

Pozorování

Odkazy


Přírůstky
O autorech
Titulní strana


hledej:

 

Od objevu ke jménu

Přiřazení konkrétního jména konkrétní planetce je konečnou fází dlouhého procesu, který může trvat i mnoho desetiletí. Na začátku je objev planetky, která dosud není známá, nelze ji zidentifikovat s žádnou známou planetkou.

hop-hop Planetky jsou v dalekohledu nerozlišitelné od hvězd, prozradí je jen jejich pohyb. Dříve pozorovatelé planetky objevovali tak, že si všimli hvězdičky "navíc", která v atlasech nebyla. Dnes je objevujeme fotograficky a poslední době zejméma pomocí CCD kamer. Pokud se pohybují na obloze rychle, mohou se na snímcích projevit jako čárky, ale většinou jsou také bodové jako ostatní hvězdy. Je proto nutné pořídit alespoň dva snímky s odstupem několika minut až desítek minut a porovnáním těchto smínků stejného pole v různém čase pohybující se objekty odhalíme.

Je-li planetka pozorována v alespoň dvou nocích a tato pozorování jsou nahlášena do Minor Planet Centra, je planetce přiděleno předběžné označení, skládající se z roku objevu, dvou velkých písmen anglické abecedy a případně dalších čísel.

V tomto okamžiku je možno pokusit se zidentifikovat planetku s nějakou dříve objevenou planetkou mající také pouze předběžné označení. Pokud je takováto dříve objevená planetka v databázi nalezena a je potvrzeno, že jde o tutéž planetku jako ona nově objevená, a je tedy možno s využitím měření z obou pozorovaných opozic spočítat poměrně přesnou dráhu této planetky, jedno z těch dvou předběžných označení je vzato jako základní a dále se na planetku v obou (a také všech dalších pozorovaných) opozicích odkazujeme jen tímto základním označením. (Jako základní označení se bere to z nejdřívější opozice, v níž bylo možno spočítat alespoň přibližnou dráhu planetky.)

Pozn.: Opozicí rozumíme období, kdy se planetka nachází na opačné straně oblohy než Slunce. V té době je nejjasnější a nejsnáze pozorovatelná.

Není-li žádná dřívější identifikace planetky nalezena, je třeba provést další pozorování pokrývající co nejdelší časový interval a spočítat upřesněnou, ale stále ještě přibližnou dráhu planetky. S touto upřesněnou drahou je možno se znovu pokusit o identifikaci planetky s planetkami objevenými dříve, jak popsáno výše. Není-li ani s touto upřesněnou (avšak stále jen krátkou, jednoopoziční) drahou planetka zidentifikována s žádnou dřívější, je možno zkusit s pomocí této přibližné dráhy planetku znovu nalézt v příštích letech, až se opět ocitne v poloze vhodné k pozorování.

Když se podaří planetku sledovat alespoň ve čtyřech opozicích, může jí být přiděleno trvalé označení, jímž je pořadové číslo. (Podmínky, za nichž je planetce trvalé označení, číslo, opravdu přiděleno, jsou ve skutečnosti složitější, ale čtyři dobře odpozorované opozice obvykle stačí. Za jistých okolností to však může být i dříve či naopak později.) Objevitelem očíslované planetky je pak prohlášen ten, kdo objevil planetku v době, kdy dostala označení považované za základní. (Z výše uvedených odstavců vyplývá, že je to obvykle ten pozorovatel, který ji objevil v opozici, kdy se dala z pozorování v dané opozici spočítat alespoň přibližná dráha. Právě tento pozorovatel má na jejím očíslování největší zásluhu, i když planetka mohla být objevena třeba i několikrát různými pozorovateli v různých letech, než byly všechny tyto objevy vzájemně zidentifikovány jako týkající se jedné a téže planetky.)

Objevitel planetky je poctěn privilegiem navrhnout její jméno. Napíše krátkou citaci, což je text vysvětlující důvody k danému pojmenování. Návrh jména je na základě předložené citace posouzen jedenáctičlennou Komisí pro jména malých těles, která je součástí Mezinárodní astronomické unie. Tato komise se skládá z profesionálních astronomů z různých částí světa, kteří se zabývají výzkumem vztahujícím se k planetkám či kometám.

Přijaté jméno se stává oficiálním v okamžiku, kdy je publikováno, což se děje spolu s příslušnou citací prostřednictvím Minor Planet Cirkulářů, které vydává v měsíčních intervalech Minor Planet Centrum.

(Přeloženo ze stránky Minor Planet Centra a doplněno.)

Seznam stanic

na kterých byly objeveny planetky uvedené v našem výběru

Seznam objevitelů

planetek uvedených v našem výběru
dalekohled