Úvod

Planetky

Pozorování

Odkazy


Přírůstky
O autorech
Titulní strana


hledej:

 

(3003) Konček

Objevitel: A. Mrkos
Datum objevu: 28. 12. 1983
Místo objevu: Kleť
Základní označení: 1983 YH

Pojmenována na památku akademika Mikuláše Končeka (1900-1982), zakladatele meteorologického ústavu v Bratislavě.

[Planetka byla zařazena do našeho seznamu , citace byla zveřejněna v MPC 22828 (29. 11. 1993), překlad -mw-]
Dráha planetky ve sluneční soustavě

Prof. Mikuláš KončekProf. Mikuláš Konček sa narodil 12. apríla 1900 v Petrohrade v Rusku v rodine slovenského imigranta, tam absolvoval švajčiarske gymnázium a dobre sa naučil po francúzsky, nemecky a samozrejme aj po rusky (neskôr ovládal aj anglický jazyk). V r. 1917 začal štúdium na Matematicko-fyzikálnej Fakulte Univerzity v Petrohrade, od r. 1917 pracoval v Pavlovsku pri Petrohrade ako volontér na Observatóriu pre meteorológiu a zemský magnetizmus, v r. 1920 sa zapísal na Karlovu Univerzitu v Prahe, kde vyštudoval meteorológiu a tam aj obhájil s vyznamenaním doktorát ako svoj prvý akademický titul v r. 1925. Po krátkom pôsobení u prof. Hanzlíka pracoval od r. 1926 na Štátnom meteorologickom ústave v Prahe, venoval sa hlavne synoptickej meteorológii a bol propagátorom modernej nórskej meteorologickej školy. V r. 1937 publikoval český a v r. 1940 nemecký preklad synoptickej meteorológie od Chromova. Po obsadení Čiech Nemcami odišiel v r. 1939 na Slovensko, kde sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o zriadenie Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu v Bratislave v r. 1939. V prvých rokoch pôsobenia na Slovensku sa venoval hlavne synoptickej meteorológii, no postupne v jeho odbornej a vedeckej činnosti rástol podiel klimatológie. Známe sú jeho snahy o klimatickú klasifikáciu Československa s využitím tzv. Končekovho indexu zavlaženia (klasifikácia sa používa dodnes). Spolu s dr. Reinom z Prahy pripravili synoptickú klasifikáciu vhodnú na dynamicko-klimatologické analýzy.

Popri riadiacej, organizačnej a pedagogickej aktivite bol prof. Konček predovšetkým významným pedagógom, odborným a vedeckým pracovníkom. Už od r. 1939 prednášal meteorológiu a klimatológiu na Vysokej škole technickej a na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, v r. 1950 až 1953 aj na Masarykovej univerzite v Brne. Neskôr (r. 1952) zorganizoval výuku meteorológie a klimatológie na Univerzite Komenského v rámci samostatnej špecializácie na Katedre astronómie, geofyziky a meteorológie (AGM). Od roku 1954 sa aj jeho pričinením prednášala meteorológia a klimatológia aj v rámci špecializácie Hydrológia a klimatológia na Geologicko-geografickej fakulte UK, od r. 1959 na Katedre geografie a kartografie Prírodovedeckej fakulty UK. V roku 1946 pomohol zriadiť a aj viedol Ústav meteorológie a klimatológie ako samostatné pracovisko na UK, ktorý sa v roku 1952 rozšíril na Katedru AGM pod jeho vedením. V roku 1957 bolo zriadené vedecké Laboratórium meteorológie a klimatológie Prírodovedeckej fakulty UK pod jeho vedením (neskôr premenované na Ústav meteorológie a klimatológie). Vedúcim Katedry AGM bol od roku 1952 až do roku 1970, pedagogicky bol aktívny do r. 1974, pracoval na úväzok do r. 1975. Vychoval v podstate všetkých slovenských meteorológov a klimatológov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium pred rokom 1977.

Prof. Konček bol členom korešpondentom ČSAV a SAV (Československej a Slovenskej akadémie vied), univerzitným profesorom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave od r. 1946, dekanom a prodekanom Prírodovedeckej fakulty UK v období 1948--1954, dlhoročným vedúcim Katedry astronómie, geofyziky a meteorológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (1952--1970), riaditeľom Štátneho hydrologického a meteorologického (neskôr len meteorologického) ústavu v Bratislave (1939--1950), riaditeľom Ústavu meteorológie a klimatológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, riaditeľom Zemepisného ústavu SAV od r. 1953, kde bolo samostatné oddelenie meteorológie a klimatológie (od r. 1961 Ústav meteorológie a klimatológie SAV), pomohol zriadiť meteorologické pracovisko ČSAV (v r. 1954), bol spoluzakladateľom a predsedom Československej a Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri ČSAV a SAV. Bol tiež nositeľom viacerých štátnych a iných významných domácich a medzinárodných vyznamenaní a ocenení, ako aj čestným členom viacerých zahraničných meteorologických a vedeckých spoločností (Americkej, Nemeckej, Rakúskej, Poľskej, Maďarskej a i.). Založil tradíciu Medzinárodných konferencií karpatskej meteorológie, prvá sa konala v Smoleniciach v r. 1959. Čulé styky udržiaval s meteorológmi a klimatológmi v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Poľsku, Maďarsku a v iných krajinách.

Bol členom redakčných rád viacerých domácich a zahraničných odborných a vedeckých časopisov a bol aj mimoriadne publikačne aktívny až do vysokého veku. Publikoval vyše 210 príspevkov v časopisoch a zborníkoch (z toho viac ako 60 pôvodných vedeckých prác). K jeho najvýznamnejším knižným publikáciám patria najmä: Čo skúma meteorológia (1956), Teplotné pomery Bratislavy (1956), Klíma a bioklíma Bratislavy (1979), Klíma Tatier (1974), Snehové pomery Slovenska (1964). Preložil dve učebnice: Základy meteorológie a klimatológie, Úvod do synoptického rozboru počasia a publikoval rad populárnych článkov.

Prof. RNDr. Mikuláš Konček, DrSc. bol najvýznamnejším meteorológom a klimatológom v slovenskej histórii. Zomrel 16. augusta 1982.

Milan Lapin

Zdroj: Bulletin Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV, Vol. IX, No. 2, Bratislava 2000