Datové archivy

Veškerá data pořízená pomocí spektrografů a kamer Perkova dalekohledu jsou automaticky archivována a po vypršení ochranného období jsou dána k dispozici vědecké komunitě prostřednictvím rozhraní CZVO (Czech Virtual Observatory). V současnosti jsou tímto způsoben k dispozici tyto archivy: spektra pořízená pomocí zařízení Reticon, spektra pořízená spektrografem HEROS a archiv spektrografu CCD700.

Podmínky použití archivních dat

Všechna napozorovaná data jsou vlastnictvím Astronomického ústavu AV ČR a jsou uložena prostřednictvím infrastruktury datových archivů Perkova dalekohledu. Nahlížení do archivu vyžaduje autorizaci. Použití nových i archivních dat musí být náležitým způsobem citováno v publikacích, které je využívají.

Navrhovatelé přiděleného pozorovacího času na Perkově dalekohledu mají exkluzivní právo na využití těchto vědeckých dat po dobu trvání ochranného období o běžné délce jeden rok. Poté jsou data dána k dispozici vědecké komunitě. Ochranné období většinou trvá jeden rok od pořízení expozice. Navrhovatelé mohou však tuto periodu sami zkrátit. Na druhé straně je možné v odůvodněných případech a na základě souhlasu vedoucího oddělení ochranné období prodloužit.

Kalibrační snímky jsou ihned po pořízení k dispozici ke všeobecnému použití. Informace o expozicích a pozorovaných objektech jsou rovněž zveřejňovány. Expozice objektů mohou být ihned používány pro technické potřeby z důvodu ladění výkonu dalekohledu.

Po vypršení ochranné lhůty jsou všechna pozorování volně k dispozici astronomické komunitě pro vědecké účely, výuku, publikaci nebo popularizaci.